Leveringsvoorwaarden


Artikel 1

Algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Klant’: De (potentiële) klant van diensten geleverd door Four eX

1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden’ op de site van Four eX. Op verzoek van de klant wordt door Four eX een exemplaar per post verstuurd

1.3 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Four eX worden overeengekomen.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Four eX en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 Four eX heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Four eX te wijzigen.  


Artikel 2

Vrijwaring/schade

2.1 Deelname aan onze activiteiten en of geleverde diensten geschiedt geheel op EIGEN RISICO . U kunt ons derhalve niet aansprakelijk stellen voor schade die geleden wordt voor zover onze risicoverzekering die niet dekt.

2.2 Veiligheid van de deelnemers staat bij ons voorop. Als door bepaalde weersomstandigheden besloten wordt een activiteit (tijdelijk) uit te stellen, dan is dat in het belang van de deelnemers.

2.3 Als hierdoor de activiteit niet of maar gedeeltelijk door kan gaan heeft de klant geen recht op restitutie van het factuurbedrag.

2.4 Hierbij verbind de klant, de cessionarissen en een ieder van hen schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enig verlies, aansprakelijkheid, schade en/of kosten.

2.5 Als er mensen in een groep zijn die medicijnen gebruiken of lichamelijke beperkingen hebben, die voor onze begeleider belangrijk zijn om te weten voordat een bepaalde activiteit wordt gestart, dan dient dit bij de begeleider gemeld te worden.

2.6 Schade die ontstaat aan onze materialen door onjuist gebruik, balorigheid of nalatigheid kunnen op de klant worden verhaald.   


Artikel 3

Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd

3.2 De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de activiteit te boeken.

3.3 Programmawijzigingen kunnen in de offertesfeer kosteloos worden doorgevoerd. Bij wijzigingen van reeds bevestigde programma’s kunnen wij daarvoor een vergoeding te rekenen. Wijzigen van programma’s (ook op het laatste moment) kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.  

3.4 Bij annuleringen tot 2 weken voor aanvang wordt 25% van het boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen 1 week voor aanvang zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht en/of de reeds gemaakte kosten. Bij annulering na deze periode zal 100% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

3.5 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Four eX het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.6 De geleverde diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum betaald te zijn tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.  


Artikel 4

Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden.  

4.1 Four eX  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  


Artikel 5

Klachten

5.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van de diensten of iedere andere klacht, zullen door Four eX serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.

5.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.  


Artikel 6

Four eX is te bereiken op:

Arno Heg Telefoon 06 54983098

Jon Tak Telefoon 06 54254182

E-mail fourex@upcmail.nl

Postadres Belle van Zuylenstraat 26 6836 PZ Arnhem  


Artikel 7

Diversen

7.1 Four eX zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.

7.2 Four eX staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09137531.  


Artikel 8

Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

8.1 Op diensten van Four eX is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen Four eX en de klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter te Arnhem.